اولین کتاب من

به نام خداجون مهربون

راهنمای نویسندگان

 

پژوهان فصلنامه علمی تخصصی مرکز پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان میباشد که هدف از انتشار آن آشنائی محققین و دانشجویان با دستاوردهای حاصل از تحقیقات جدید در زمینه های علوم پزشکی، دندانپزشکی، بهداشت، پرستاری و مامایی، پیراپزشکی، داروسازی، علوم توانبخشی و سایر حوزه های مرتبط با علوم پزشکی می باشد. زبان رسمی مجله فارسی است. مقالات باید پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده یا نویسندگان باشد و نباید قبلاً در نشریات داخلی چاپ شده و یا همزمان به نشریه دیگری ارسال شده باشد. همچنین حق ویرایش، چاپ و یا رد مقالات پذیرفته شده برای هیات تحریریه محفوظ است. نویسندگان محترم مقالات خویش را با توجه به نکات زیر تنظیم و ارسال نمایند.

 

 

 

 

 

 

– مشخصات مقالات قابل قبول

 

۱) مقالات اصیل پژوهشی (Research Articles): این مقالات باید شامل: صفحه عنوان، چکیده، مقدمه، روش کار، یافته‌ها، بحث، نتیجه گیری، تشکر و قدردانی، تضاد منافع، منابع، چکیده به زبان انگلیسی، ضمائم (جداول، نمودارها و تصاویر) باشد. حجم متن نباید بیشتر از ۳۰۰۰ کلمه برای مقالات برگرفته از مطالعات کمی و ۴۰۰۰ کلمه برای مقالات برگرفته از مطالعات کیفی باشد. منابع مقالات پژوهشی، حداکثر ۳۰ منبع بوده و در آن حداکثر از ۵ جدول یا نمودار استفاده گردد.

۲) مقالات مروری (Review Articles): یک مقاله مروری باید شامل چکیده، مقدمه، روش پژوهش، سر تیترهای اولیه و ثانویه، بحث، نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی، منابع و چکیده به زبان انگلیسی باشد. مقاله مروری از اشخاص صاحب نظر و پژوهشگران مجرب که دارای تألیفات متعدد در زمینه تخصصی مربوطه باشند، بیشتر مورد پذیرش است. مقاله مروری باید دارای ۵۰-۷۰ منبع بوده که می بایست حداقل ۳ تا ۵ منبع آن مربوط به مقالات قبلی نویسندگان در این زمینه باشد. حداکثر حجم مقاله مروری ۵۰۰۰ کلمه می‌باشد.

۳) گزارش کوتاه/خلاصه سیاستی (Brief Report/Brief Policy): این نوع مقالات، گزارش‌های کوتاهی از پژوهش‌های اصیل و منحصر به فرد یا نتایج اولیه مداخلات می‌باشند. این نوع مقالات از نظر ساختاری مشابه مقالات پژوهشی اصیل هستند. مقالات گزارش کوتاه نباید از ۲۰۰۰ کلمه تجاوز کنند و در آن حداکثر ۲ جدول و یا نمودار و ۱۵ منبع استفاده گردد.

۴) گزارش موردی (Case Report): این نوع مقالات شامل موارد استثنایی دارای جنبه‌های آموزشی و تحقیقاتی است که در هر شماره حداکثر یک مورد چاپ می‌گردد. کل مقاله (با احتساب چکیده فارسی و انگلیسی صرف نظر از منابع) کمتر از ۲۰۰۰ کلمه و حداکثر ۱۵ منیع باشد و شامل موارد زیر باشد:
چکیده: حداکثر ۱۵۰ کلمه و شامل مقدمه، معرفی مورد، نتیجه گیری، واژه های کلیدی (۳ تا ۵ کلمه) می باشد.
مقدمه: شامل زمینه، اهمیت و دلیل نادر بودن مورد گزارش با ذکر آمار های گزارش شده قبلی می باشد.
معرفی مورد: شامل شرح حال بیمار، یافـتـه هــای بـالینی و پاراکلینیک تا حدی که منظور از نوشتن مقاله (معرفی بیماری) حاصل گردد می باشد.
بحث: اهمیت یافته های مورد کنونی با آن چه در بررسی های مشابه توسط دیگران گزارش شده است، مقایسه شود و از آن نتیجه گیری لازم به عمل آید.

نتیجه گیری: شامل نتیجه گیری نهایی، توصیه و پیشنهاد مربوط به مورد می باشد.

۵) مقالات مروری نظام مند (Systematic Review Articles): این نوع مقالات می‌توانند به صورت متاآنالیز، متاسنتز یا بدون تحلیل آماری باشند. این مقالات دارای اجزاء مقالات پژوهشی اصیل می‌باشند. ساختار این مقالات مشابه مقالات مروری است.

۶) نامه به سردبیر (Letter to Editor): معمولا چکیده، جدول و نمودار نداشته و بیش از ۵ منبع ندارد. حجم متن نباید بیشتر از ۱۰۰۰ کلمه باشد.

 

 

 

 

 

 

 

– شرایط و نحوه ارسال مقاله

مقالات دریافتی باید بر روی کاغذ سفید (بدون خط) در قطع A۴ و با حاشیه ۲.۵ سانتیمتر از هر سمت تایپ شده باشد. متن مقالات بصورت یک خط در میان (فاصله سطر ۱.۵سانتیمتر) با نوع و اندازه حروف به ترتیب برای زبان فارسی با قلم ب نازنین ۱۲ و زبان انگلیسی با قلم Times New Roman ۱۱ در نرم افزار Word ۲۰۰۷ یا بالاتر از آن تنظیم گردد. همچنین لازم است تصاویر به صورت فایل های مجزا از نوع JPEG یا GIF و نمودارها در نرم‌افزار Excel طراحی و ارسال شوند. به همراه مقاله باید نامه ضمیمه (تعهدنامه نویسندگان Cover Letter)، توسط نویسنده مسئول تکمیل و به عنوان فایل پیش نیاز مقاله ارسال شود. همه مقالات ارسالی می‌بایست در یک فایل شامل موارد زیر تنظیم و ارسال گردند:

الف) صفحه عنوان: صفحه عنوان شامل: نوع مقاله، عنوان (فارسی و انگلیسی)، عنوان مکرر، نام نویسندگان، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه و یا موسسه تحقیقاتی، نام شهر، نام کشور، تلفن تماس و پست الکترونیک به زبان فارسی و انگلیسی می‌باشد. درج آدرس نویسنده مسئول به طور کامل همراه با ذکر کد پستی، شماره تلفن ثابت و نمابر و پست الکترونیک الزامی است.

ب) چکیده کوتاه مقاله: این بخش برگرفته از کل مقاله بوده و در یک پاراگراف در حدود ۲۵۰ کلمه یا کمتر از آن و بطور سازمان یافته شامل قسمت‌های سابقه و هدف، مواد و روش ها، یافته‌ها، نتیجه‌گیری  می باشد. برای چکیده کوتاه انگلیسی این بخش شامل به ‌ترتیب شامل قسمت‌های Background and Objectives, Materials and Methods, Results, Conclusion است. ضمنا لازم است چکیده فارسی و انگلیسی بطور کامل مطابقت داشته باشد. در پایان چکیده مقاله باید بین ۳ تا ۵ واژگان کلیدی (Keywords) با استفاده از الگوی Mesh معرفی شود. برای جستجوی واژگان کلیدی اینجا کلیک کنید. نویسندگان باید تحقیق خود را در قالب یک چکیده گسترده انگلیسی یا Extended Abstract (حداکثر ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ لغت) بعد از پذیرش مقاله در سایت مجله آپلود کنند (در مرحله اول ارسال مقاله نیازی به چکیده گسترده انگلیسی نمی باشد). این چکیده گسترده انگلیسی باید به ترتیب شامل بخش های Background and Objectives, Materials and Methods, Results, Discussion, Conclusion باشد. انتشار مقاله پذیرفته شده منوط به ارائه این چکیده گسترده انگلیسی می باشد.

پ) مقدمه: مقدمه باید ضمن بیان هدف تحقیق، حاوی چکیده‌ای از مطالعات و م

گام 2
گام 3